Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη νέου κύκλου εκπαίδευσης: Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018!