Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στην Αθήνα.

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association και την Ε.Ε.Ψ.Ε – Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος.

Έναρξη Προγράμματος:

1ο τμήμα: 9 Σεπτεμβρίου 2023

2ο τμήμα: 30 Σεπτεμβρίου 2023

1. ΣΚΟΠΟΣ:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. Αθήνας δημιουργεί το πλαίσιο όπου θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων και θα αξιοποιηθούν στην εκπαίδευσή τους στη συστημική ψυχοθεραπεία. Μέσα από μία οργανωμένη διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης θα δοθούν οι δυνατότητες να δημιουργηθούν γνώσεις, να καλλιεργηθούν ταλέντα, να βιωθούν ικανότητες και να αξιοποιηθούν αποθέματα χρήσιμα και δημιουργικά στην εφαρμογή της συστημικής ψυχοθεραπείας στην κλινική πράξη.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. Αθήνας ακολουθεί τη φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού, μέσα από τη ματιά και την εμπειρία των εκπαιδευτών/τριών που το υποστηρίζουν και το υλοποιούν, σε συνάρτηση με τη ματιά και την εμπειρία των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.

Αν, όπως υποστηρίζει ο Κονστρουκτιβισμός, «κάθε δράση είναι γνώση και κάθε γνώση είναι δράση», το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. Αθήνας. επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συνάντηση αυτή των δύο θεμελιωδών κεφαλαίων με σκοπό την ανάπτυξη του προσωπικού στυλ της συστημικής ψυχοθεραπευτικής πρακτικής του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας. Για τον σκοπό αυτό η εκπαίδευση ακολουθεί ένα μοντέλο μη–καθοδηγητικό, αλλά περισσότερο προσανατολισμένο στην προσωπική έμπνευση, στον πειραματισμό και τελικά στην ανακάλυψη και τη δημιουργία εκείνων των τρόπων σκέψης και δράσης που να είναι χρήσιμες και προσανατολισμένες στον/στην και από τον/την εκπαιδευόμενο/η.

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες υγείας, ψυχιατρικούς νοσηλευτές) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τη συστημική ψυχοθεραπεία, ακολουθώντας την απόφαση (βλ. ΕΔΩ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εταιρειών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (Ε.Θ.Ο.Σ.)

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ:

Η Εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια, έως 1.400 ώρες εκπαίδευσης, οι οποίες είναι κατανεμημένες από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο κάθε εκπαιδευτικού έτους.

Το βασικό πρόγραμμα υλοποιείται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα.

Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος, στα παραπάνω προστίθεται πέραν των εκπαιδευτικών Σαββατοκύριακων, η υποχρέωση της κλινικής άσκησης. Η κλινική άσκηση (ανάληψη περιστατικών υπό άμεση και έμμεση εποπτεία) γίνεται σε συνεννόηση με τον/την κάθε εκπαιδευόμενο/η και ανάλογα με τις δυνατότητές του/της.

Έναρξη Προγράμματος:  

1ο τμήμα: 9 Σεπτεμβρίου 2023

Ημερομηνίες εκπαιδευτικών Σαββατοκύριακων: 09-10/9, 30/9-01/10, 04-05/11, 02-03/12, 13-14/1, 17-18/2, 16-17/3, 13-14/4, 18-19/5.

2ο τμήμα: 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ημερομηνίες εκπαιδευτικών Σαββατοκύριακων: 30/9-01/10, 04-05/11, 02-03/12, 16-17/12, 27-28/1, 24-25/2, 30-31/3, 27-28/4, 25-26/5.

4. ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στα γραφεία του Κε.Σ.Με.Θ Αθήνας.

Στους/στις εκπαιδευόμενους/ες από περιοχές εκτός του νομού Αττικής, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μέρος  του προγράμματος διαδικτυακά. 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Κε.Σ.Με.Θ. είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – E.F.T.A.) και το πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο που η E.F.T.A. προτείνει για τις σχολές συστημικής – οικογενειακής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη.

Το Κε.Σ.Με.Θ. είναι πρόσεδρο μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (Ε.Ε.Ψ.Ε.) , που εκπροσωπεί στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (European Association for Psychotherapy – ΕΑΡ).

Παράλληλα, οι 1400 ώρες εκπαίδευσης πληρούν όλα τα προτεινόμενα κριτήρια για την εγγραφή/πιστοποίηση των αποφοίτων του προγράμματος είτε στις Ευρωπαϊκές Εταιρείες (EFTA – European Family Therapy Association,E.A.P. European Association of Psychotherapy) είτε στις αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες (π.χ. , ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ. -Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας, Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος)

6. ΔΟΜΗ:

Η συστημική θεωρία (600 ώρες) προσεγγίζεται, κατά κύριο λόγο, μέσα από εισηγήσεις από τους/τις εκπαιδευτές/τριες του προγράμματος, από βιωματικά εργαστήρια σύνδεσης με την κλινική πράξη, από την προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο, αλλά και, σε έναν σημαντικό βαθμό μέσα από την αυτο-οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, όπου οι ίδιοι/ες οι εκπαιδευόμενοι/ες αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν ατομικά ή/και ομαδικά την εκπαίδευσή τους με ομάδες μελέτης, συζητήσεων, εμβάθυνσης και εργασιών.

Η συστημική πρακτική (350 ώρες) υλοποιείται κατά τη διάρκεια του 3ου και του 4ου έτους. Οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές συνεδρίες στους χώρους του Κε.Σ.Με.Θ. Αθήνας. Συμμετέχουν ως θεραπευτική ομάδα «πίσω από τον καθρέφτη» και αναλαμβάνουν οι ίδιοι, ως κύριοι θεραπευτές, αιτήματα πελατών του προγράμματος Υπηρεσία Συμβουλευτικής με συμβολικό κόστος.

Η προσωπική θεραπεία (250 ώρες) αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν σε ομαδικές διαδικασίες προσωπικής ανάπτυξης, όπου επεξεργάζονται θέματα που αφορούν την προσωπική τους ζωή, αλλά και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η συστημική εποπτεία (200 ώρες) υποστηρίζει την πρακτική άσκηση, αλλά και την εφαρμογή των συστημικών ιδεών και τεχνικών στην επαγγελματική δραστηριότητα των εκπαιδευομένων.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους γίνεται η επεξεργασία των βασικών συστημικών εννοιών. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων.Η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού. Η Α’ και η Β’ Κυβερνητική. Η Δομική, η Στρατηγική και η Αφηγηματική προσέγγιση. Η συστημική θεωρία του Μιλάνο. Κοινωνικός Κονστρουξιονισμός. Θεμελιώδεις Αρχές και βασικές θεραπευτικές στάσεις. Αρχές Επικοινωνίας. Η χρήση του Γενεογράμματος στη συστημική θεραπεία.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ:

Το δεύτερο έτος εστιάζει στον/στην θεραπευτή/τρια. Στις στάσεις, τις τεχνικές, τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της δουλειάς του/της, καθώς και στον ίδιο του τον Εαυτό. Ο/Η θεραπευτής/τρια ενώπιος ενωπίω με τους/τις πελάτες/τισσές του. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Μορφές παρέμβασης (μεταφορές, υποθετικές ερωτήσεις, αναπλαισίωση, θετική σύνδεση, ιστορίες, συστημικό γλυπτό, χιούμορ). Θεραπευτικές στάσεις (εξουσία του/της θεραπευτή/τριας, προσανατολισμός στον/στην πελάτη/τισσα, ευαισθησία στους ρόλους των φύλων). Συστημικοί τρόποι συνέντευξης και τεχνικές. Λειτουργία των Υποθέσεων. Κυκλικό Ερωτηματολόγιο. Ομαδικές εποπτείες. Μορφές ομαδικής δουλειάς. Διαμόρφωση των παρεμβάσεων και εξέλιξη των τελικών σχολίων. Η θεραπευτική διαδικασία. Η ομάδα αναστοχασμού. Προκλητική θεραπεία. Ο εαυτός του/της θεραπευτή/τριας. Δίπολα και διαγνωστική. Παράδοξες παρεμβάσεις. Βραχεία εστιασμένη στη λύση θεραπεία.

ΤΡΙΤΟ & ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ:

Κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου έτους γίνεται η πρακτική εφαρμογή και η περαιτέρω εμβάθυνση στη συστημική ψυχοθεραπεία στην πράξη. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ανά κλινική εικόνα και σε συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Η θεραπευτική διαδικασία. Η διαγνωστική της σχέσης. Κλινικές εικόνες: Ψύχωση. Ψυχοσωματικά. Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Σωματικές Ασθένειες. Εξάρτηση. Αγχώδεις διαταραχές, Φοβίες, Κρίση Πανικού. Κατάθλιψη. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Ενδοοικογενειακή βία. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής – Βουλιμία, Ανορεξία. Και επιπλέον: Συνθήκες πλαισίου στη θεραπεία. Δυσκολίες στη Διαπαιδαγώγηση. Συστημική Θεραπεία στο Σχολείο. Συστημική Θεραπεία παιδιών και εφήβων. Συστημική Θεραπεία Ζευγαριών. Έμφυλες Ταυτότητες. Συστημική Σεξολογία.

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Σταύρος Γκουγκουσκίδης

Σταύρος Καρπουχτσής

Χαρά Γουρνάρη

Κρυσταλλία Λεοντιάδου

Παναγιώτα Παπαμιχαήλ

Νίκος Ασπρής

Ειρήνη Καραβασίλη

Δανάη Λαζάρου

Χριστίνα Αζοπούλου

9.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα (βλ. παράγραφο 2).

2. Υποβολή αίτησης και αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

3. Προσωπική Συνέντευξη.

* H απευθείας ένταξη σε κάποιο από τα επόμενα εκπαιδευτικά έτη, είναι δυνατή, εφόσον ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει ολοκληρώσει τα προηγούμενα εκπαιδευτικά έτη, στο πλαίσιο κάποιου άλλου εκπαιδευτικού ινστιτούτου συστημικής θεραπείας.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα της Αθήνας, κατεβάστε από αυτό τον σύνδεσμο την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και μαζί με ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στείλτε τα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kesmeth.ath@gmail.com

Για Περισσότερες Πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο: +30 210 6455962 κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.