Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική, στη Θεσσαλονίκη

Τετραετές, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από την E.F.T.A. – European Family Therapy Association.

Έναρξη Προγράμματος: κάθε Οκτώβριο! 

1. ΣΚΟΠΟΣ:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. Θεσσαλονίκης δημιουργεί το πλαίσιο όπου θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων και θα αξιοποιηθούν στην εκπαίδευσή τους στη συστημική ψυχοθεραπεία. Μέσα από μία οργανωμένη διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης θα δοθούν οι δυνατότητες να δημιουργηθούν γνώσεις, να καλλιεργηθούν ταλέντα, να βιωθούν ικανότητες και να αξιοποιηθούν αποθέματα χρήσιμα και δημιουργικά στην εφαρμογή της συστημικής ψυχοθεραπείας στην κλινική πράξη.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. ακολουθεί τη φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού, μέσα από τη ματιά και την εμπειρία των εκπαιδευτών/τριών που το υποστηρίζουν και το υλοποιούν, σε συνάρτηση με τη ματιά και την εμπειρία των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.

Αν, όπως υποστηρίζει ο Κονστρουκτιβισμός, «κάθε δράση είναι γνώση και κάθε γνώση είναι δράση»,το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συνάντηση αυτή των δύο θεμελιωδών κεφαλαίων με σκοπό την ανάπτυξη του προσωπικού στυλ της συστημικής ψυχοθεραπευτικής πρακτικής του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας. Για τον σκοπό αυτό η εκπαίδευση ακολουθεί ένα μοντέλο μη–καθοδηγητικό, αλλά περισσότερο προσανατολισμένο στην προσωπική έμπνευση, στον πειραματισμό και τελικά στην ανακάλυψη και τη δημιουργία εκείνων των τρόπων σκέψης και δράσης που να είναι χρήσιμες και προσανατολισμένες στον/στην και από τον/την εκπαιδευόμενο/η.

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τη συστημική ψυχοθεραπεία.

Ενδιαφερόμενοι/ες που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις: π.χ. να έχουν κάνει σπουδές σε κάποιο ανθρωπιστικό ή ψυχοκοινωνικό επάγγελμα, να εργάζονται ήδη στο χώρο της ψυχικής υγείας, να έχουν κάνει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ:

Η Εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια, έως 1.400 ώρες εκπαίδευσης, οι οποίες είναι κατανεμημένες από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο κάθε εκπαιδευτικού έτους.

Το βασικό πρόγραμμα υλοποιείται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και κάποιες Παρασκευές, απόγευμα (τέσσερις το χρόνο), σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά έτη.

Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος, στα παραπάνω προστίθεται, πέραν των εκπαιδευτικών Σαββατοκύριακων, η υποχρέωση της κλινικής άσκησης. Η κλινική άσκηση (συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα “πίσω από τον καθρέφτη”, ανάληψη περιστατικών υπό άμεση και έμμεση εποπτεία) γίνεται σε συνεννόηση με τον/την κάθε εκπαιδευόμενο/η και ανάλογα με τις δυνατότητές του/της

Έναρξη Προγράμματος: κάθε Οκτώβριο!

4. ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στα γραφεία του Κε.Σ.Με.Θ. Θεσσαλονίκης.

Στους/στις εκπαιδευόμενους/ες από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος διαδικτυακά.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας covid- 19, ο τρόπος συμμετοχής (διά ζώσης ή διαδικτυακά) των εκπαιδευομένων θα προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Κε.Σ.Με.Θ. είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – E.F.T.A.) και το πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο που η E.F.T.A. προτείνει για τις σχολές συστημικής – οικογενειακής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη.

Παράλληλα, οι 1400 ώρες εκπαίδευσης πληρούν όλα τα προτεινόμενα κριτήρια για την εγγραφή/πιστοποίηση των αποφοίτων του προγράμματος είτε στις Ευρωπαϊκές Εταιρείες (EFTA – European Family Therapy Association E.A.P. European Association of Psychotherapy) είτε στις αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες (π.χ. Συστημική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, ΕΛ.Ε.ΣΥ.Θ. -Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας)

6. ΔΟΜΗ:

Η συστημική θεωρία (600 ώρες) προσεγγίζεται, κατά κύριο λόγο, μέσα από εισηγήσεις από τους/τις εκπαιδευτές/τριες του προγράμματος, από βιωματικά εργαστήρια σύνδεσης με την κλινική πράξη, από την προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο, αλλά και, σε έναν σημαντικό βαθμό μέσα από την αυτο-οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, όπου οι ίδιοι/ες οι εκπαιδευόμενοι/ες αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν ατομικά ή/και ομαδικά την εκπαίδευσή τους με ομάδες μελέτης, συζητήσεων, εμβάθυνσης και εργασιών.

Η συστημική πρακτική (350 ώρες) υλοποιείται κατά τη διάρκεια του 3ου και του 4ου έτους. Οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές συνεδρίες υπό την άμεση και έμμεση εποπτεία. Συμμετέχουν ως θεραπευτική ομάδα “πίσω από τον καθρέφτη” και αναλαμβάνουν οι ίδιοι, ως κύριοι θεραπευτές, αιτήματα πελατών του προγράμματος  Υπηρεσία Συμβουλευτικής με συμβολικό κόστος.

Η προσωπική ψυχοθεραπευτική εμπειρία (250 ώρες) αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ. οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν σε ομάδα, όπου επεξεργάζονται θέματα που αφορούν την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η συστημική εποπτεία (200 ώρες) υποστηρίζει την πρακτική άσκηση, αλλά και την εφαρμογή των συστημικών ιδεών και τεχνικών στην επαγγελματική δραστηριότητα των εκπαιδευομένων.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους γίνεται η επεξεργασία των βασικών συστημικών εννοιών. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Μεταμοντέρνες θεωρίες στο χώρο της επιστήμης και η συνάντησή τους με τη συστημική θεωρία. Οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων. Θεωρία του Χάους. Η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού. Η συμβολή του Gregory Bateson στη συστημική ψυχολογία. Η Δομική, η Στρατηγική και η Αφηγηματική προσέγγιση. Η συστημική θεωρία του Μιλάνου. Η έννοια του Παρατηρητή. Θεμελιώδεις Αρχές και βασικές θεραπευτικές στάσεις. Αρχές Επικοινωνίας. Η έννοια του Πλαισίου. Η χρήση του Γενεογράμματος στη συστημική θεραπεία. Βραχεία εστιασμένη στη λύση θεραπεία.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ:

Το δεύτερο έτος εστιάζει στον/στην θεραπευτή/τρια. Στις στάσεις, τις τεχνικές, τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της δουλειάς του/της, καθώς και στον ίδιο του τον Εαυτό. Ο/Η θεραπευτής/τρια ενώπιος ενωπίω με τους/τις πελάτες/τισσές του. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Μορφές παρέμβασης (μεταφορές, υποθετικές ερωτήσεις, αναπλαισίωση, θετική σύνδεση, ιστορίες, συστημικό γλυπτό, χιούμορ). Θεραπευτικές στάσεις (εξουσία του/της θεραπευτή/τριας, προσανατολισμός στον/στην πελάτη/τισσα, ευαισθησία στους ρόλους των φύλων). Συστημικοί τρόποι συνέντευξης και τεχνικές. Λειτουργία των Υποθέσεων. Κυκλικό Ερωτηματολόγιο. Ομαδικές εποπτείες. Μορφές ομαδικής δουλειάς. Διαμόρφωση των παρεμβάσεων και εξέλιξη των τελικών σχολίων. Η θεραπευτική διαδικασία. Η ομάδα αναστοχασμού. Προκλητική θεραπεία. Ο εαυτός του/της θεραπευτή/τριας. Πολυεστιακό γεγονόγραμμα ή εργαλείο των παράλληλων ζωών. Η Υπνοσυστημική προσέγγιση. Δίπολα και διαγνωστική. Παράδοξες παρεμβάσεις.

ΤΡΙΤΟ & ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ:

Κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου έτους γίνεται η πρακτική εφαρμογή και η περαιτέρω εμβάθυνση στη συστημική ψυχοθεραπεία στην πράξη. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ανά κλινική εικόνα και σε συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Η θεραπευτική διαδικασία. Η διαγνωστική της σχέσης. Κλινικές εικόνες: Ψύχωση. Ψυχοσωματικά. Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Σωματικές Ασθένειες. Εξάρτηση. Αγχώδεις διαταραχές, Φοβίες, Κρίση Πανικού. Κατάθλιψη. Μεταιχμιακή Προβληματική. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Παιδική Κακοποίηση. Ενδοοικογενειακή βία. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής – Βουλιμία, Ανορεξία. Και επιπλέον: Συνθήκες πλαισίου στη θεραπεία. Θεσμικές και κοινωνικές συνθήκες. Νομικές προδιαγραφές. Θεραπευτική αμοιβή. Δυσκολίες στη Διαπαιδαγώγηση. Συστημική Θεραπεία στο Σχολείο. Συστημική Θεραπεία παιδιών και εφήβων. Συστημική Θεραπεία Ζευγαριών. Συστημική Ψυχιατρική.

8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Σταύρος Γκουγκουσκίδης,

Γουρνάρη Χαρά,

Ζήσης Τάσος,

Σταύρος Καρπουχτσής,

Λεοντιάδου Κρυσταλλία.

Παπαμιχαήλ Παναγιώτα

9.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα (βλ. παράγραφο 2).

2. Υποβολή αίτησης και αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

3. Προσωπική Συνέντευξη.

* H απευθείας ένταξη σε κάποιο από τα επόμενα εκπαιδευτικά έτη, είναι δυνατή, εφόσον ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει ολοκληρώσει τα προηγούμενα εκπαιδευτικά έτη, στο πλαίσιο κάποιου άλλου εκπαιδευτικού ινστιτούτου συστημικής θεραπείας.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, κατεβάστε από αυτό τον σύνδεσμο την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και μαζί με ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στείλτε τα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kesmeth.thess@gmail.com

Για Περισσότερες Πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο: +30 2310 427642 κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.