Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική.

Το Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ξεκινά καινούργιο τετραετή κύκλο εκπαίδευσης το φθινόπωρο κάθε έτους.

 

1. ΣΚΟΠΟΣ:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ.Θ. φιλοδοξεί να δημιουργήσει το πλαίσιο όπου θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων και θα αξιοποιηθούν στην εκπαίδευσή τους στη συστημική ψυχοθεραπεία. Μέσα από μία οργανωμένη διαδικασία μάθησης και εκπαίδευσης θα δοθούν οι δυνατότητες να δημιουργηθούν γνώσεις, να καλλιεργηθούν ταλέντα, να βιωθούν ικανότητες και να αξιοποιηθούν αποθέματα χρήσιμα και δημιουργικά στην εφαρμογή της συστημικής ψυχοθεραπείας στην κλινική πράξη.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ.Θ. ακολουθεί τη φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού, μέσα από τη ματιά και την εμπειρία των εκπαιδευτών/τριών που το υποστηρίζουν και το υλοποιούν, σε συνάρτηση με τη ματιά και την εμπειρία των εκπαιδευομένων που συμμετέχουν ενεργά σε αυτό.

Αν, όπως υποστηρίζει ο Κονστρουκτιβισμός, «κάθε δράση είναι γνώση και κάθε γνώση είναι δράση», το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ.Θ. επιθυμεί να αξιοποιήσει τη συνάντηση αυτή των δύο θεμελιωδών κεφαλαίων με σκοπό την ανάπτυξη του προσωπικού στυλ της συστημικής ψυχοθεραπευτικής πρακτικής του/της κάθε συμμετέχοντα/ουσας. Για τον σκοπό αυτό η εκπαίδευση ακολουθεί ένα μοντέλο μη–καθοδηγητικό, αλλά περισσότερο προσανατολισμένο στην προσωπική έμπνευση, στον πειραματισμό και τελικά στην ανακάλυψη και τη δημιουργία εκείνων των τρόπων σκέψης και δράσης που να είναι χρήσιμες και προσανατολισμένες στον/στην και από τον/την εκπαιδευόμενο/η.

2. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τη συστημική ψυχοθεραπεία.

Ενδιαφερόμενοι/ες που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις: π.χ. να έχουν κάνει σπουδές σε κάποιο ανθρωπιστικό ή ψυχοκοινωνικό επάγγελμα, να εργάζονται ήδη στο χώρο της ψυχικής υγείας, να έχουν κάνει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ:

Η Εκπαίδευση διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια, έως 1.100 ώρες εκπαίδευσης, οι οποίες είναι κατανεμημένες από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο κάθε εκπαιδευτικού έτους.

Το βασικό πρόγραμμα υλοποιείται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα και κάποιες (τέσσερις) Παρασκευές απόγευμα.

Η πρακτική άσκηση (συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα «πίσω από τον καθρέφτη», ανάληψη περιστατικών υπό άμεση και έμμεση εποπτεία) γίνεται σε συνεννόηση με τον/την κάθε εκπαιδευόμενο/η και ανάλογα με τις δυνατότητές του/της.

 

4. ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Το Πρόγραμμα υλοποιείται στα γραφεία του Κε.Σ.Με.Θ.Θ., στη Θεσσαλονίκη.

Στους/στις εκπαιδευόμενους/ες από περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα μέρος του προγράμματος μέσω του συστήματος Τηλε-Εκπαίδευσης (e-Learning).

5. ΔΟΜΗ:

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργεί στο πλαίσιο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therapy Association – E.F.T.A.) για τις σχολές συστημικής – οικογενειακής ψυχοθεραπείας στην Ευρώπη.

Η συστημική θεωρία προσεγγίζεται, κατά κύριο λόγο, μέσα από εισηγήσεις από τους/τις εκπαιδευτές/τριες του προγράμματος, βιωματικά εργαστήρια, αλλά και, σε κάποιο βαθμό, μέσα από την αυτομάθηση, όπου οι ίδιοι/ες οι εκπαιδευόμενοι/ες αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν ατομικά είτε ομαδικά την εκπαίδευσή τους με ομάδες μελέτης, συζητήσεων, εμβάθυνσης και εργασιών.

Η συστημική πρακτική προτείνεται στα ειδικά οργανωμένα για το σκοπό αυτό βιωματικά εργαστήρια σύνδεσης με την κλινική πράξη, μέσα από τις προσομοιώσεις κλινικών περιστατικών, την προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικών βίντεο ή/και βιντεοσκοπημένων συνεδριών. Κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τετάρτου έτους, οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές συνεδρίες στους χώρους του Κε.Σ.Με.Θ.Θ., συμμετέχοντας σε θεραπευτική ομάδα πίσω από μονόδρομο καθρέφτη και αναλαμβάνοντας περιστατικά ως θεραπευτές.

Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα του Κε.Σ.Με.Θ.Θ. οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν σε ομάδα με τακτική συνάντηση, όπου επεξεργάζονται θέματα που αφορούν την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η συστημική εποπτεία αποτελεί και μέρος της εκπαίδευσης, αλλά και διαδικασία υποστήριξης των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Από το 2ο έτος  οργανώνονται διαδικασίες εποπτείας της κλινικής δουλειάς.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ:

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους γίνεται η επεξεργασία των βασικών συστημικών εννοιών. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Μεταμοντέρνες θεωρίες στο χώρο της επιστήμης και η συνάντησή τους με τη συστημική θεωρία. Οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων. Θεωρία του Χάους. Η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού. Η συμβολή του Gregory Bateson στη συστημική ψυχολογία. Η Δομική, η Στρατηγική και η Αφηγηματική προσέγγιση. Η συστημική θεωρία του Μιλάνου. Η έννοια του Παρατηρητή. Θεμελιώδεις Αρχές και βασικές θεραπευτικές στάσεις. Αρχές Επικοινωνίας. Η έννοια του Πλαισίου. Η χρήση του Γενεογράμματος στη συστημική θεραπεία. Βραχεία εστιασμένη στη λύση θεραπεία.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ:

Το δεύτερο έτος εστιάζει στον/στην θεραπευτή/τρια. Στις στάσεις, τις τεχνικές, τις παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της δουλειάς του/της, καθώς και στον ίδιο του τον Εαυτό. Ο/Η θεραπευτής/τρια ενώπιος ενωπίω με τους/τις πελάτες/τισσές του. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Μορφές παρέμβασης (μεταφορές, υποθετικές ερωτήσεις, αναπλαισίωση, θετική σύνδεση, ιστορίες, συστημικό γλυπτό, χιούμορ). Θεραπευτικές στάσεις (εξουσία του/της θεραπευτή/τριας, προσανατολισμός στον/στην πελάτη/τισσα, ευαισθησία στους ρόλους των φύλων). Συστημικοί τρόποι συνέντευξης και τεχνικές. Λειτουργία των Υποθέσεων. Κυκλικό Ερωτηματολόγιο. Ομαδικές εποπτείες. Μορφές ομαδικής δουλειάς. Διαμόρφωση των παρεμβάσεων και εξέλιξη των τελικών σχολίων. Η θεραπευτική διαδικασία. Η ομάδα αναστοχασμού. Προκλητική θεραπεία. Ο εαυτός του/της θεραπευτή/τριας. Πολυεστιακό γεγονόγραμμα ή εργαλείο των παράλληλων ζωών. Η Υπνοσυστημική προσέγγιση. Δίπολα και διαγνωστική. Παράδοξες παρεμβάσεις.

ΤΡΙΤΟ & ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ:

Κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου έτους γίνεται η πρακτική εφαρμογή και η περαιτέρω εμβάθυνση στη συστημική ψυχοθεραπεία στην πράξη. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ανά κλινική εικόνα και σε συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Η θεραπευτική διαδικασία. Η διαγνωστική της σχέσης. Κλινικές εικόνες: Ψύχωση. Ψυχοσωματικά. Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Σωματικές Ασθένειες. Εξάρτηση. Αγχώδεις διαταραχές, Φοβίες, Κρίση Πανικού. Κατάθλιψη. Μεταιχμιακή Προβληματική. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Παιδική Κακοποίηση. Ενδοοικογενειακή βία. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής – Βουλιμία, Ανορεξία. Και επιπλέον: Συνθήκες πλαισίου στη θεραπεία. Θεσμικές και κοινωνικές συνθήκες. Νομικές προδιαγραφές. Θεραπευτική αμοιβή. Δυσκολίες στη Διαπαιδαγώγηση. Συστημική Θεραπεία στο Σχολείο. Συστημική Θεραπεία παιδιών και εφήβων. Συστημική Θεραπεία Ζευγαριών. Συστημική Ψυχιατρική.

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ:

Γκουγκουσκίδης Σταύρος

Γουρνάρη Χαρά

Εμμανουηλίδου Άννα

Ζήσης Τάσος

Καρπουχτσής Σταύρος

Λεοντιάδου Κρυσταλλία

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα (βλ. παράγραφο 2).

2. Υποβολή αίτησης και αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

3. Προσωπική Συνέντευξη.

* H απευθείας ένταξη σε κάποιο από τα επόμενα εκπαιδευτικά έτη, είναι αυτονόητα δυνατή, εφόσον ο/η εκπαιδευόμενος/η έχει ολοκληρώσει τα προηγούμενα εκπαιδευτικά έτη, στο πλαίσιο κάποιου άλλου εκπαιδευτικού ινστιτούτου συστημικής θεραπείας.

 

Για τη συμμετοχή σας, κατεβάστε από αυτό τον σύνδεσμο την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και μαζί με ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στείλτε τα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kesmeth.thess@gmail.com

Για Περισσότερες Πληροφορίες, καλέστε στο τηλέφωνο:   2310 427642